Algemene voorwaarden

WGBO
Als zelfstandig gevestigd psychomotorisch therapeut dien ik mij te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik neem het beroepsgeheim in acht. Ik ben verplicht om een cliëntdossier bij te houden. Ik zal u vragen om persoonsgegevens met mij te delen (zoals NAW-gegevens en gezondheidsklachten) en deze zullen in uw dossier opgenomen worden. Indien uw persoonsgegevens wijzigen, wordt u vriendelijk verzocht dit aan mij door te geven.
Slechts met uw uitdrukkelijke toestemming zal ik met derden over uw behandeling spreken. Deze toestemming kan later altijd weer ingetrokken worden. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan met u besproken worden of dit effect heeft op uw behandeling.
Indien u daar toestemming voor geeft, zullen zo nodig eerder betrokken hulpverleners bij aanvang van de behandeling gevraagd worden om informatie te geven over hun bevindingen. Indien u toestemming geeft, worden uw huisarts en eventuele verwijzer in kennis gesteld van de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject.
Binnen supervisie en intervisie kan uw behandeling geanonimiseerd ter sprake komen.
Ik voldoe aan de wettelijke bewaartermijn die per 01-01-2020 20 jaar bedraagt. Tevens heeft u recht op bijvoorbeeld inzage en correctie van uw gegevens.
Aanvulling bij de behandeling van kinderen:
Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Indien het kind jonger dan 16 jaar is, is toestemming van (beide) ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook vereist.
Om informatie uit het cliëntdossier met ouders te delen, is vanaf 12 jaar toestemming van het kind nodig. Indien ouders ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreft uw privacy. Uw privacy zal ik waarborgen en ik voldoe aan deze wet, met dien verstande dat de bewaarplicht uit de WGBO prevaleert op de AVG. De persoonsgegevens die u op uw intakeformulier invult, worden gebruikt voor communicatie met u, om u facturen te sturen die u tevens kunt indienen bij uw zorgverzekering en voor communicatie met uw huisarts en/of verwijzer (indien u daar toestemming voor geeft). Persoonsgegevens als bijvoorbeeld gezondheidsklachten worden inhoudelijk in uw behandeling gebruikt.
Uw gegevens worden niet in een database opgenomen.
Voor uitgebreidere informatie over uw rechten en dergelijke kunt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kijken. Tevens kunt u via mijn website mijn uitgebreide Privacyreglement lezen.
Met vragen rondom uw privacy bij mijn praktijk kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Indien u omtrent uw gegevensbescherming een klacht heeft en daar niet met mij uitkomt, kunt een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Wkkgz
Als hulpverlener ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt dat een hulpverlener is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.
Ik probeer mijn behandeling aan u zo goed mogelijk vorm te geven. Mocht u toch klachten hebben over de behandeling, dan kunt u deze ten alle tijden met mijn bespreken. Mochten wij hier niet op een voor u acceptabele wijze uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling via het NIBIG https://nibig.nl/therapeuten/klachten/

Betalingsvoorwaarden
Voor de tarieven en vergoedingsmogelijkheden verwijs ik naar mijn website. Naast vergoedingsmogelijkheden bij de zorgverzekering zijn er soms ook vergoedingsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld een PGB. Ook zijn er regelmatig werkgevers die de kosten van de behandeling voor hun rekening nemen. U dient zelf de mogelijkheden met betrekken tot vergoeding te onderzoeken.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren, ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
De gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan mij te zijn betaald. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,00 administratiekosten. Bij langdurige achterstallige betaling wordt indien nodig een incassobureau ingeschakeld, waarbij de incassokosten voor uw rekening zijn. Mocht betaling een probleem zijn, dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Waarneming
Bij vakantie of ziekte van de therapeut is er geen vervanging of waarneming mogelijk. Bij ongeplande langdurige afwezigheid (zoals ziekte of overlijden), is er een waarnemer die contact met u zal opnemen over het vervolg van uw behandeling.

© Copyright - PMT Praktijk Apeldoorn